علل افت تحصیلی در دانش آموزان (قسمت دوم)؛ ایجاد انگیزه

در مقاله قبل راجع به علل ایجاد کننده افت تحصیلی مطالبی ارائه شد. در این مقاله به روشهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان می پردازیم. با ما همراه باشید.

افت تحصیلی

 

به معلمین ووالدین گرامی توصیه می شودکه به موارد زیرتوجه کنند:

* معلمان از ارائه مطالب کسل کننده واستفاده ازروشهای یکنواخت تاحد امکان خودداری کرده وتنوع درشیوه تدریس رارعایت کنندو از متکلم وحده بودن پرهیزنمایند.

* میزان توجه ودقت شاگردان با معنی داربودن مطالب،تازگی،پیچیدگی وسادگی مطالب نسبت مستقیم دارد،بنابراین،این امرهمراه باتغییر در رفتارمعلم حین درس توجه و دقت دانش آموزان را افزایش خواهدداد. برای تشویق روح همکاری،جلساتی برای درمیان گذاشتن مسائل تشکیل دهید.

* ارزش یادگیری را به دانش آموزان گوشزد کنید ومحدودیت ها و زیانهای عدم یادگیری رایادآورشوید.

تأثیر مشوق هادرانگیزه: مشوق عاملی است که دستیابی به آن،انگیزه های افرادرا ارضا می نماید.برای دانش آموزان نمره خوب و رسیدن به پاسخ صحیح یک مسئله هر دو مشوق به حساب می آیند. در واقع مشوق ها همان تقویت کننده های مثبت بوده وعاملی هستندکه افرادبرای دستیابی به آن کوشش می نمایند.

 

تقویت کننده های مثبت به چهاردسته تقسیم می شوند:

 

استفاده ازتشویق های کلامی مانند عالی،مرحبا،احسنت پس ازعملکرددرست شاگردان سبب افزایش و تقویت یادگیری می گردد و باعث می شود یادگیری رابه خاطر یادگیری وفراگرفتن آموخته های جدیدانجام دهند،نه به خاطرکسب مشوق های مادی وزودگذر.

.

* والدین ومعلمین ازنمرات دانش آموزان تنها به عنوان وسیله ای برای دادن بازخورد و توجه هرچه بیشتر آنان به نقاط ضعف وقوت خود ومیزان یادگیری ایشان استفاده کنند،نه بعنوان وسیله ای برای تنبیه.

*معلمان مطالب آموزشی بصورت متوالی ازساده به مشکل ارائه دهند تا در ابتدا شاگردان دریادگیری مطالب ساده موفقیت بدست آورند وانگیزه آنها درکسب یادگیری های بعدی افزایش یابد.

*معلمین ازایجادرقابت وهم چشمی دربین دانش آموزان،خودداری ورزند

* معلمین بااستفاده از مثالها و اصطلاحات آشنا و ساده، زمینه افزایش سرعت یادگیری را ایجادکنند.

* استفاده ازبحث های گروهی،بازیهای آموزشی،ایفای نقش مراجعه به کتابخانه وجمع آوری اطلاعات و آگاهی ازمیزان پیشرفت خود سبب افزایش علاقه وتوجه دردانش آموزان می گردد. درانتها یادآوری این نکته مهم به نظرمی رسد که ایجاد فضای آزاد یادگیری بدون احساس ترس واضطراب از عدم موفقیت و شکست،تشویق دانش آموزان به اظهارعقاید و اندیشه های خود و در نتیجه افزایش حس مسئولیت وقبول توانائیها وشایستگی های خود از امور بسیار مهم در فراگیری سریع تر ومناسب تراست.

منابع:

۱- سیف،علی اکبر- روانشناسی پرورشی ،انتشارات آگاه ، چاپ اول ۱۳۷۶

۲- ریتاویکس،نلسون-الن سی،ایزرائل،ترجمه محمدتقی منشی-

انتشارات آستان قدس۱۳۷۵